Algemene verkoopsvoorwaarden

 

Definities en reikwijdte

 

De algemene verkoopvoorwaarden van producten, hierna " de algemene voorwaarden " genoemd, zijn van toepassing op alle bestellingen geplaatst bij Belgium Box, met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Imperiastraat 8, ingeschreven bij de Banque Carrefour des Entreprises onder het nummer BE0787 .512.811, hierna te noemen " de verkoper ".

 

Deze algemene voorwaarden vormen het contract tussen de verkoper en de klant. De verkoper en de klant worden hierna gezamenlijk " de partijen " genoemd.

 

De " klant " is elke natuurlijke of rechtspersoon die producten bestelt bij de verkoper.

 

De " consument " is de klant, een natuurlijke persoon, die handelt voor doeleinden die niet behoren tot zijn commerciële, industriële, ambachtelijke of liberale activiteit.

 

Alleen deze algemene voorwaarden zijn van toepassing. Ze sluiten in ieder geval de algemene of specifieke voorwaarden van de klant uit die de verkoper niet uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

 

De algemene voorwaarden zijn te allen tijde vrij toegankelijk op de website van de verkoper: "www.hatsu.be", zodat de klant door het plaatsen van een bestelling bij hem verklaart kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en zijn aanvaarding ervan bevestigt. verplichtingen.

 

De verkoper behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, onder voorbehoud van publicatie van deze wijzigingen op zijn website. Deze wijzigingen zijn van toepassing op alle volgende bestellingen van producten.

 

Bieden en bestellen

 

Om een ​​bestelling te plaatsen, kiest de klant het (de) product(en) die hij wenst te bestellen door op de website van de verkoper te surfen, geeft de hem gevraagde contactgegevens op, verifieert de juistheid van de bestelling en verricht vervolgens de betaling van zijn bestelling.

 

Na bevestiging van de betaling van de bestelling door de bank te hebben ontvangen, stuurt de verkoper de klant een samenvatting van zijn bestelling, met inbegrip van met name het nummer van zijn bestelling, de bestelde producten en hun prijs, deze algemene voorwaarden of een link naar deze, evenals een indicatie van de vermoedelijke uitvoeringstermijn van de bestelling.

 

De verkoper behoudt zich het recht voor om de bestelling van een klant op te schorten, te annuleren of te weigeren, met name in het geval dat de door de klant meegedeelde gegevens kennelijk onjuist of onvolledig blijken te zijn of wanneer er een geschil is met betrekking tot de betaling van een eerdere bestelling.

 

In geval van annulering van de bestelling door de klant na aanvaarding door de verkoper, om welke reden dan ook, behalve in geval van overmacht, zal een bedrag gelijk aan 30% van de prijs van de bestelling van de verkoper worden verkregen en gefactureerd aan de klant, als schadevergoeding.

 

Prijs

 

De prijs van de producten wordt aangegeven in euro, inclusief alle taksen.

 

Elke verhoging van de btw (belasting over de toegevoegde waarde) of elke nieuwe belasting die kan worden opgelegd tussen het moment van bestelling en die van levering, wordt automatisch aan de klant aangerekend.

 

Eventuele leveringskosten zijn niet inbegrepen in de aangegeven prijs, maar worden apart berekend tijdens het bestelproces, volgens de wijze en plaats van levering en het aantal bestelde producten.

 

Tijdslimiet

 

Behoudens andersluidende schriftelijke bepaling uitdrukkelijk aanvaard door de verkoper, zijn de in de bijzondere voorwaarden vermelde leveringstermijnen geen fatale termijnen. De verkoper kan alleen aansprakelijk worden gesteld als de vertraging aanzienlijk is en als deze te wijten is aan zijn grove nalatigheid.

 

De klant kan zich niet beroepen op leveringstermijnen om de ontbinding van het contract te vragen, schadevergoeding te eisen of enige andere vordering te doen gelden, tenzij schriftelijk anders is bepaald en uitdrukkelijk door de verkoper is aanvaard.

 

In geval van vertraging die de termijn van dertig werkdagen overschrijdt, moet de klant een aangetekende ingebrekestelling sturen naar de verkoper, die dan kan genieten van 50% van de voorgeschreven tijd om het/de bestelde product(en) te leveren.

 

Eigendomsvoorbehoud

 

De verkoper blijft eigenaar van de bestelde producten tot hun volledige betaling.

 

Het eigendomsrecht van de producten gaat pas over op de klant na afhaling of levering van de artikelen en na volledige betaling van de bestelling. In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte, geleverde of geplaatste zaken de exclusieve eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de factuur. Zolang de betaling van de verkoopprijs niet heeft plaatsgevonden, is het de klant verboden de artikelen te verpanden, aan te bieden of zelfs op welke wijze dan ook als onderpand te gebruiken. Het is de klant uitdrukkelijk verboden deze artikelen te wijzigen, door incorporatie of bestemming onroerend goed te maken, te verkopen of er op welke wijze dan ook over te beschikken.

 

Zolang de verkoper de eigendomsrechten op de geleverde goederen heeft, in overeenstemming met het bepaalde in dit artikel, blijft de klant verantwoordelijk voor het in goede staat houden van deze producten. Gedurende deze periode kan alleen de klant aansprakelijk worden gesteld voor verlies van of schade aan de producten. Indien nodig verbindt de klant zich ertoe de producten tegen alle risico's te verzekeren. De klant verbindt er zich tevens toe de producten zodanig op te slaan dat ze niet kunnen worden verward met andere producten en dat ze te allen tijde kunnen worden herkend als eigendom van de verkoper.

 

Recht om in te trekken

 

Overeenkomstig artikel VI.47 van het Wetboek van economisch recht beschikt de consument die op afstand producten bestelt bij de verkoper over een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de datum, voor de producten, van de dag van levering van de producten of kennisgeving van hun bestelling. beschikbaarheid op het geplande afhaalpunt, om de verkoper ervan in kennis te stellen dat hij afziet van de aankoop, zonder boete en zonder opgaaf van redenen.

 

Wanneer deze termijn verstrijkt op een zaterdag, zondag of feestdag, wordt deze verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

 

De consument kan zijn wens om van de aankoop af te zien kenbaar maken door middel van het herroepingsformulier dat op de website van de verkoper wordt geplaatst, door middel van het formulier dat met de bestelbon wordt meegestuurd of beschikbaar is op de website van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie: economie.fgov.be, of door een ondubbelzinnige verklaring waarin de beslissing om het contract te herroepen uiteen wordt gezet.

 

De consument dient het (de) product(en) waarvan hij heeft afgezien van de aankoop, in perfecte staat en in de originele verpakking terug te sturen.

 

Alleen de directe kosten van het retourneren zijn voor rekening van de consument.

De verkoper zal het betaalde bedrag zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na terugzending van de producten terugbetalen.

 

De consument die een product opent of gebruikt voordat de herroepingstermijn is verstreken, wordt geacht afstand te hebben gedaan van zijn herroepingsrecht met betrekking tot dit product.

 

Evenzo zal de consument het herroepingsrecht niet kunnen uitoefenen indien hij zich bevindt in het geval van een van de andere uitzonderingen bedoeld in artikel 53 van boek VI van het Wetboek van economisch recht, in het bijzonder in het geval van de levering van goederen gemaakt volgens de specificaties van de consument of duidelijk gepersonaliseerd.

 

Annulering van de bestelling

 

De klant die niet voldoet aan de voorwaarden om gebruik te maken van het herroepingsrecht zoals beschreven in het vorige artikel van deze voorwaarden en die zijn bestelling wenst te beëindigen, stelt de verkoper hiervan op de hoogte, die de te volgen stappen zal aangeven.

 

Een eventueel door de klant aan de verkoper betaald voorschot wordt niet terugbetaald. Indien er geen aanbetaling is gedaan, kan de verkoper van de klant een verbrekingsvergoeding eisen die gelijk is aan 30% van de prijs van de producten waarvan de bestelling door de klant is geannuleerd.

 

Levering van de bestelling

 

De door de verkoper opgegeven levertijden worden louter ter informatie verstrekt en binden de verkoper niet. Een vertraging in de levering van de bestelling kan dus in geen geval aanleiding geven tot enige schadevergoeding, verbreking van het contract, opschorting van de verplichtingen van de klant, noch tot betaling van een schadevergoeding.

 

De bestelling wordt pas aan de klant geleverd na volledige betaling. De eigendomsoverdracht en de risicolast vindt plaats wanneer de bestelling volledig is betaald. De klant wordt daarom geïnformeerd over het feit dat hij alleen de last draagt ​​van de risico's verbonden aan de levering.

 

Beschikbaarheid

 

De door de verkoper te koop aangeboden producten vallen binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.

 

In geval van onbeschikbaarheid van een of meer product(en) na de betaling van de bestelling, verbindt de verkoper zich ertoe de klant zo snel mogelijk op de hoogte te stellen en hem de keuze te geven tussen een terugbetaling, een wijziging van zijn bestelling of een uitgestelde levering tegen het einde van de voorraadtekort van het/de betrokken product(en).

 

Ontvangst van de bestelling en klacht

 

De klant dient de ogenschijnlijk goede staat te controleren alsook de conformiteit van de producten die hem werden bezorgd of die hij afhaalt op het voorziene afhaalpunt met de producten die hij besteld heeft.

 

Eventuele klachten moeten schriftelijk worden ingediend, binnen 14 dagen na levering van de bestelling of kennisgeving van de beschikbaarheid ervan op het geplande afhaalpunt. Anders kan er geen rekening mee worden gehouden en wordt de klant geacht de bestelling definitief te hebben ontvangen.

 

Indien een klacht gegrond blijkt te zijn, heeft de verkoper/dienstverlener de keuze tussen vervanging of terugbetaling van de prijs van de betreffende producten.

 

Intellectueel eigendom

 

De informatie, logo's, ontwerpen, merken, modellen, slogans, grafische handvesten, enz. die toegankelijk zijn via de website of catalogus van de verkoper, zijn beschermd door het recht op intellectueel eigendom.

 

Tenzij uitdrukkelijk vooraf anders is overeengekomen, is de klant niet gemachtigd om de elementen die aanwezig zijn op de website of catalogus van de verkoper geheel of gedeeltelijk te wijzigen, reproduceren, verhuren, lenen, verkopen, verspreiden of afgeleide werken te creëren.

 

Tenzij uitdrukkelijk hiervan wordt verzaakt, omvat de overeengekomen prijs dus geen enkele overdracht van intellectuele en/of industriële eigendomsrechten om welke reden dan ook.

 

Garanties

 

  • Wettelijke garantie voor alle klanten

 

Overeenkomstig de artikelen 1641 tot 1643 van het Burgerlijk Wetboek is de verkoper gehouden de producten te vrijwaren tegen verborgen gebreken die de producten ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor ze bestemd zijn, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de klant gekocht of minder zou hebben betaald als hij ze had gekend.

 

In geval van vaststelling van een verborgen gebrek moet de klant onmiddellijk handelen, in overeenstemming met artikel 1648 van het Burgerlijk Wetboek, en heeft hij de keuze tussen het terugzenden van het product met een verborgen gebrek tegen een volledige terugbetaling, of behouden tegen een gedeeltelijke terugbetaling .

 

De verkoper is niet verplicht de producten te garanderen tegen zichtbare gebreken waarvan de klant op het moment van aankoop kennis had kunnen of moeten nemen. Evenzo is de verkoper enkel verplicht de producten te vrijwaren tegen verborgen gebreken waarvan hij op het ogenblik van de verkoop op de hoogte was en waarvan hij de klant niet heeft ingelicht.

 

Alleen de factuur, het ontvangstbewijs of de bestelbon gelden als garantiebewijzen voor de klant tegenover de verkoper. Deze documenten moeten door de klant worden bewaard en in hun originele versie worden voorgelegd.

 

  • Aanvullende wettelijke garantie voor klanten met consumentenstatus

 

Overeenkomstig artikel 1649 quater van het Burgerlijk Wetboek heeft de klant die de hoedanigheid van consument heeft ook een wettelijke garantie van twee jaar voor alle conformiteitsgebreken die bestonden bij de levering van het product en die zich voordeden binnen een termijn van twee jaar vanaf die datum. datum.

 

Deze garantie omvat de reparatie of vervanging van het defecte product, zonder kosten voor de consument.

 

Indien deze herstelling of vervanging echter onmogelijk blijkt, onevenredig is voor de verkoper of de consument ernstig ongemak zou bezorgen, kan de consument een passende korting of terugbetaling worden aangeboden. De verkoper en de klant kunnen alleen een terugbetaling overeenkomen als de defecte producten door laatstgenoemde worden geretourneerd.

 

In het geval dat reserveonderdelen of specifieke accessoires die nodig zijn voor de reparatie van het product niet langer beschikbaar zijn bij de fabrikant, kan de verkoper niet verantwoordelijk worden gehouden voor het verlies van de gebruiksmogelijkheden van het product.

 

De consument is verplicht de verkoper schriftelijk op de hoogte te stellen van het bestaan ​​van het gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van maximaal twee maanden vanaf de dag waarop hij het gebrek heeft geconstateerd, op straffe van verval van zijn recht op reclame.

 

Enkel de factuur, de kassabon of de aankoopbon gelden als garantiebewijzen voor de consument tegenover de verkoper. Deze documenten moeten door de consument worden bewaard en in hun originele versie worden gepresenteerd. De garantieperiode gaat in op de datum vermeld op deze documenten.

 

Deze garantie is niet van toepassing in het geval dat het defect het gevolg is van verkeerd gebruik, externe oorzaken, slecht onderhoud, normale slijtageverschijnselen of elk gebruik dat niet in overeenstemming is met de instructies van de fabrikant of de verkoper.

Bij schade, diefstal of verlies van een ter reparatie aangeboden product is de aansprakelijkheid van de verkoper in ieder geval beperkt tot de verkoopprijs van het product. De verkoper kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het verlies of de reproductie van gegevens die zijn opgeslagen in of door elektronische apparaten die ter reparatie worden teruggestuurd.

 

Verantwoordelijkheid

 

Algemeen. De klant erkent en aanvaardt dat alle verbintenissen die de verkoper verschuldigd is uitsluitend middelen zijn en dat hij enkel verantwoordelijk is voor zijn bedrog en grove nalatigheid.

 

In het geval dat de klant het bestaan ​​van een grove of bedrieglijke fout van de verkoper aantoont, omvat de schade waarvoor de klant aanspraak kan maken op vergoeding enkel de materiële schade die rechtstreeks voortvloeit uit de fout die aan de verkoper wordt toegeschreven, met uitsluiting van elke andere schade en mag in geen geval meer bedragen dan 75% (exclusief belastingen) van het bedrag dat de klant daadwerkelijk heeft betaald in uitvoering van de bestelling.

De klant erkent eveneens dat de verkoper niet aansprakelijk is voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade veroorzaakt door de geleverde producten, zoals met name winstderving, stijging van algemene kosten, verlies van klanten, enz.

De verkoper is evenmin verantwoordelijk in geval van mededeling van foutieve gegevens door de klant, of in geval van een bestelling geplaatst in zijn naam door een derde.

 

Ten slotte is het aan de klant om zich te informeren over eventuele beperkingen of douanerechten die zijn land oplegt met betrekking tot de bestelde producten. De verkoper kan daarom niet verantwoordelijk worden gehouden als de klant te maken krijgt met enige beperking of extra belasting die moet worden betaald vanwege het beleid dat zijn land op dit gebied heeft aangenomen.

 

Materialen. Indien de klant aan de verkoper een procédé of materialen van een bepaalde kwaliteit, oorsprong of type oplegt, en dit ondanks het schriftelijke en gemotiveerde voorbehoud van de verkoper, is deze laatste vrijgesteld van alle aansprakelijkheid voor gebreken die voortvloeien uit de keuze van het procédé of de genoemde materialen. .

 

Internet en nieuwe technologieën

 

De klant erkent de beperkingen en risico's verbonden aan het gebruik van internet of enig ander middel waarmee de website momenteel of in de toekomst beschikbaar wordt gesteld. De klant erkent ook de risico's van het digitaal of elektronisch opslaan en verzenden van informatie.

 

De klant aanvaardt dat de verkoper niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van de website (evenals eventuele applicaties) van de verkoper of het internet, als gevolg van de bovengenoemde risico's.

 

De klant aanvaardt eveneens dat de elektronische communicatie die wordt uitgewisseld en de door de verkoper gemaakte back-ups als bewijs kunnen dienen.

 

Diversen

 

Overmacht of toevallige gebeurtenis. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld, zowel contractueel als buitencontractueel, in geval van niet-nakoming, tijdelijk of definitief, van zijn verplichtingen wanneer deze niet-nakoming het gevolg is van overmacht of een toevallige gebeurtenis.

 

In het bijzonder worden de volgende gebeurtenissen beschouwd als gevallen van overmacht of toevallige gebeurtenissen: 1) het gehele of gedeeltelijke verlies of de vernietiging van het computersysteem of de database van de verkoper wanneer een van deze gebeurtenissen redelijkerwijs niet rechtstreeks kan worden toegeschreven aan de verkoper en niet is aangetoond dat verkoper heeft nagelaten redelijke maatregelen te nemen om een ​​van deze gebeurtenissen te voorkomen, 2) aardbevingen, 3) branden, 4) overstromingen, 5) epidemieën, 6) oorlogshandelingen of terrorisme, 7) stakingen, verklaarde of niet, 8) uitsluitingen, 9) blokkades, 10) opstanden en rellen, 11) een onderbreking in de levering van energie (zoals elektriciteit), 12) een storing in het internetnetwerk of het gegevensopslagsysteem, 13) een storing van het telecommunicatienetwerk, 14) een verlies van connectiviteit met het internetnetwerk of met het telecommunicatienetwerk waarvan de verkoper afhankelijk is, 15) een feit of een beslissing van een derde partij wanneer deze beslissing van invloed is op de goede uitvoering van dit contract of 16) elke andere oorzaak buiten de redelijke controle van de verkoper.

 

Gebrek aan vooruitziendheid. Indien de uitvoering van zijn verplichtingen door omstandigheden buiten de wil van de verkoper niet kan worden voortgezet of eenvoudigweg zwaarder of moeilijker wordt, verbinden de verkoper en de klant zich ertoe om te goeder trouw en eerlijk te onderhandelen over een aanpassing van de contractuele voorwaarden binnen een redelijke termijn met als doel de balans te herstellen. Bij gebreke van overeenstemming binnen een redelijke termijn, kan elk van de partijen de beëindiging van de contractuele relatie tussen hen inroepen zonder enige vergoeding of schadeloosstelling van welke aard dan ook.

 

Beëindiging van het contract. In geval van insolventie van de klant of in geval van onbetaalde schulden, zelfs in het kader van eerdere contracten tussen de klant en de verkoper, heeft deze laatste het recht om de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten totdat de klant alle onbetaalde bedragen volledig heeft terugbetaald. schuld aan de verkoper.

 

In geval van niet-nakoming van zijn verplichtingen door de klant, kan de verkoper het contract beëindigen uitsluitend door de fout van de klant, zonder vertraging of schadevergoeding en kan hij, indien nodig, van hem via alle rechtsmiddelen de betaling van een schadevergoeding eisen.

 

Onwettigheid. De eventuele onwettigheid of nietigheid van een artikel, een paragraaf of een bepaling (of een deel van een artikel, een paragraaf of een bepaling) kan op geen enkele wijze de wettigheid van de andere artikelen, paragrafen of bepalingen van deze voorwaarden aantasten, noch de rest van dit artikel, lid of bepaling, tenzij uit de tekst een tegengestelde bedoeling blijkt.

 

Effecten. De kopjes die in deze algemene voorwaarden worden gebruikt, zijn alleen ter referentie en gemakshalve. Ze hebben geen enkele invloed op de betekenis of reikwijdte van de bepalingen die ze aanwijzen.

 

Geen ontheffing. Traagheid, nalatigheid of vertraging door een partij om enig recht of rechtsmiddel onder deze voorwaarden uit te oefenen, mag op geen enkele manier worden opgevat als afstand doen van een dergelijk recht of rechtsmiddel.

 

Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

In geval van een geschil met betrekking tot de geldigheid, interpretatie, uitvoering of beëindiging van deze algemene voorwaarden, verbinden de partijen zich ertoe hun toevlucht te nemen tot bemiddeling alvorens enige andere methode van conflictoplossing toe te passen.

De partijen stellen daarom in onderling overleg een bemiddelaar aan die erkend is door de Federale Bemiddelingscommissie (Simon Bolivarlaan 30 (WTC III) te 1000 Brussel - https://www.cfm-fbc.be/fr ) of belasten hiervoor een derde aanwijzing.

Nadat de bemiddelaar is aangesteld, bepalen de partijen onderling, met de hulp van de bemiddelaar, de wijze van organisatie van de bemiddeling en de duur van het proces.

Elk van de partijen kan de bemiddeling te allen tijde beëindigen, onverminderd de bemiddeling.

Indien de bemiddeling mislukt, zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd.